Imádság magyar Hazánkért

Úr Isten, ki az egyes népek és országok elé határozott hívatást tűztél s ki minden népet boldogítani akarsz, tekints kegyesen a mi nagy és dicső hivatású édes hazánkra és a sokat szenvedett, sokat hányatott magyar népre. Áldd meg ezt az országot és ezt a népet bő áldásokkal s oltalmazd meg minden veszedelemtől. Adj neki bő termést,  jó előljárókat, bölcs törvényhozókat, szent törvényeket, háborútól nyugalmat, józanságot, mértékletességet, munkásságot és istenességet. Hiúsítsd meg e drága haza összes ellenségeinek fondorkodását s tedd e hont naggyá  s a külföld előtt tiszteltté és becsültté. Magyarország Nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, Szent István és Szent László királyok, Szent Adalbert, Szent Gellért és Szent Mór püspökök, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet és Szent Margit: imádkozzatok édes hazánkért, mely a ti földi hazátok is volt, hogy ennek gyermekei e hazában megelégedettek, a földi zarándoklás után pedig  a mennyei haza boldog lakói lehessenek. Ámen.   Miatyánk... Üdvözlégy...                                                                                                                                              Forrás: SZENT VAGY, URAM! Ősi és újabb egyházi énekkincsünk tára SZERKESZTETTÉK: Harmath Artur és Sík Sándor Az imarészt dr. Koudela Géza állította össze.